Imperiales Sultán Tito Astro Rey (ISTAR)

Players

IMP | DjZerep

IMP | MonodeBarrio

IMP | Alberto Samid

IMP | Tobi

IMP | Teka;

IMP | The sapo

Highest ELO

1481

1664

1439

1470

1389

1424

Team Highest ELO
5973
Verified
Yes
Follow